תנאים כלליים ומידע מהותי להזמנות באתר

לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003
הסכם זה היה מאושר בעבר על ידי בית הדין לחוזים אחידים, במסגרת ח"א 8512-01-13, ושם נקבע כי אין בו תנאים מקפחים.

פרטי החברה

גוליבר ישיר בע"מ, ח.פ. 515413169,
יהונתן נתניהו 5, קומה 2, אור יהודה, 6037603
טל': 03-7137777 פקס': 03-5480667
דוא"ל: customerservice@gulliver.co.il
(להלן – "גוליבר ישיר")
אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה (וכן שובר השכרת הרכב ו/או חוברת המארגן של הטיול המאורגן ו/או חבילת נופש) את חוזה ההתקשרות בין גוליבר ישיר לנוסע.
1.
להלן הגדרות מינוחים המופיעים בתנאים אלו:
"ספקי השירותים" עליהם מנויים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שרותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב וכו'.
"הסוכן המקומי בחו"ל" ספק זר המספק בפועל לספקי השירותים את שירותי הקרקע בארץ היעד, ומטפל עבורם בנוסעים בהיותם בחו"ל. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל נמצאים על שובר המלון, וניתן לפנות אליו בכל בעיה או תקלה.
"מארגן" ספק טיסות שכר, החוכר מטוסים ממוביל אווירי ומציע את המקומות בהם למכירה בהתאם לרישיון להפעלת טיסות שכר שבידו.
2.
הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם.
3.
בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ- 72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת הלקוח. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי, בכפוף לשינויים כאמור בסעיף 14 להלן, והם כוללים את כל הנדרש לשם צריכת השירותים שהוזמנו. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
4.
מלונות
4.1.
פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד וגוליבר ישיר אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות הזמנתו ללא דמי ביטול.
4.2.
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון הינה באחריות המלון ו/או ספקי השירותים בלבד. בנוסף לכך, גוליבר ישיר בע"מ אינה אחראית להפעלת מערכת מיזוג האוויר, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג אוויר, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך על ידי ספקי השירותים כי לא תפעל במהלך שהותו של המזמין בחו"ל. מובא לידיעתך, כי באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה.לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.
4.3.
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג גוליבר ישיר להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים תבדוק גוליבר ישיר מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
4.4.
גוליבר ישיר אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
4.5.
בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. גוליבר ישיר, כסוכנות הנסיעות של המזמין, תברר עבורו לפי בקשה מפורשת שלו מחיר או זמינות שירות נוסף כלשהו שהמלון מציע באותה עת, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מהמלון למזמין התואם למידע שנמסר לה. צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ישירות עם המלון, ואינה חלק מעסקת הזמנה זו.
4.6.
שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.
4.7.
חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. גוליבר ישיר לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.
4.8.
הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לגוליבר ישיר כל אחריות למצבים אלה.
4.9.
הגעה מאוחרת - במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא גוליבר ישיר באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מגוליבר ישיר בע"מ. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.
4.10.
שיבוץ החדרים - ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים ( RUN OF THE HOUSE ). במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין גוליבר ישיר יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת גוליבר ישיר להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק גוליבר ישיר עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
4.11.
כלכלה - כלכלה על בסיס BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס FB- 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI "הכול כלול"- כולל מנות ביניים ושתייה קלה. משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס RO חדר בלבד, ללא ארוחות כלל.
4.12.
העברות - העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.
4.13.
דירוג בתי מלון - דירוג בתי המלון בעולם כפי שנמסר לך הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות. דרגת תיירות בסיסית- TC או C / דרגת תיירות טובה, 3 כוכבים או B או STC/ דרגה ראשונה-4 כוכבים או A אוFC / דה לוקס- 5 כוכבים או DLX VIEW SEA (פונה לים)- S.V / MOUNTAIN VIEW- M.W (פונה להר) / CLUB/HV VILLAGE- כפר נופש.
4.14.
הזמן עכשיו - שלם אחר כך - כל הזמנה שתבוצע למלונות בארץ לטווח יציאה של מעל יום עסקים לפני תחויב יום עסקים לפני תאריך היציאה. בעת ביצוע ההזמנה תילקח מסגרת בסך של 100 ₪ לבדיקת תאימות כרטיס האשראי ותבוטל לאחר 14 יום. החיוב הסופי שיבוצע בהזמנה יהיה מחייב. לקוח אשר לא יגיע למלון יחויב במלוא סכום ההזמנה ולא יהיה זכאי להחזר מלא. לקוח אשר יבטל\ישנה את כרטיס האשראי לאחר ביצוע ההזמנה יהיה מחויב לספק כרטיס חדש לחיוב ההזמנה.
5.
ביטוח
לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. הפוליסה המוזמנת באמצעות גוליבר להלן פירוט סוגי הפוליסות אותם ניתן לרכוש בגוליבר מכסה דמי ביטול לפני או במהלך הנסיעה במקרה של חס וחלילה אשפוז בבית חולים או מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
לידיעתך, אין הפוליסה שברשותך מכסה את כל המקרים של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הביטוח בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול. במקרה של תביעה עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשותך.
מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה,הדרכון וכו', שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ"י אמנות בין לאומיות והדין הכללי. אנו מייעצים לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת גוליבר ישיר .
6.
דרכון ואשרות
באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. מודגש, כי המידע המופיע באתר ובתנאים אלו נכון לבעלי דרכון ישראלי תקף בלבד. בעלי דרכון זר או תעודות מעבר מתבקשים לפנות אל גוליבר ישיר קודם ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל. בכל הנוגע לחבילות נופש, הפלגות נופש או לטיולים מאורגנים, אין צורך באשרת כניסה למדינות היעד או כל דרישה נוספת אחרת אלא אם צוין הדבר במפורש. גוליבר תהיה אחראית כלפי המזמין לנכונות כל המידע שמסרה בענין זה. בכל הנוגע לכרטיסי טיסה שאינם כלולים בחבילות נופש, הפלגות נופש או בטיולים מאורגנים - יתכן ועל המזמין להדרש לאשרת כניסה או דרישה כלשהי אחרת, ועליו לברר זאת קודם ההזמנה באמצעות גוליבר ישיר, על ידי פניה בטלפון או בדוא"ל, או באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל.
חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. תשומת לבך מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. עליך לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לך. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתך למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד.
כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לגוליבר ישיר בע"מ בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
7.
טיסות
7.1.
הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר. פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה.
7.2.
האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/ עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה/ ספקי השירותים.
7.3.
אנא התקשר לסוכן הנסיעות המטפל יום לפני הטיסה על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה והשאר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שימסרו לגוליבר ישיר ע"י חב' התעופה.
7.4.
במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג גוליבר ישיר להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק גוליבר ישיר מול ספקי השירותים השונים או חברת התעופה האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
7.5.
האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
7.6.
התייצבות לטיסות - לידיעתך, חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס בטיסות בינלאומיות או שעתיים בטיסות בתוך ישראל, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והטיסות משתנים מעת לעת ואינם בשליטת גוליבר ישיר .
לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות היא 20 ק"ג מטען בתא המטען ו-8 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים, ובטיסות בתוך ישראל 10 ק"ג מטען בתא המטען ו-5 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים.
חובה על מזמינה להביא לידיעת גוליבר ישיר כי היא הרה, קודם ההזמנה באמצעות דוא"ל או בטלפון. בכל מקרה, לפי דרישת ספקי השירותים השונים וחברות התעופה נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור כאמור עלולה להוביל לסירוב של חברת התעופה להעלות את הנוסעת ההרה למטוס. נשים בוותק הריון של 27 שבועות ומעלה אינן רשאיות להתקבל לטיסה.
7.7.
אישרור טיסת חזור - עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור, ולוודא כי יתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה בכל עת שהותך בחו"ל.
8.
מחירים
ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
8.1.
במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לגוליבר ישיר עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.
8.2.
במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לגוליבר ישיר תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה גוליבר ישיר רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שגוליבר ישיר מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לא לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט גוליבר ישיר לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
8.3.
במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
9.
מניין הימים - במניין הימים לצורך הנסיעה מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שניצולם חלקי בלבד. זמני היציאה והגעה מ\ל ישראל כפופים לשינוי בהתאם ללוחות הזמנים של חברות התעופה ובהתאם לדין.
10.
ילדים - על הלקוח ליידע את סוכן הנסיעות המטפל האם המזמין מבקש לכלול ילדים בנסיעתו. ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה לגיל כפי שיקבע על ידי כל ספק שירותים.
11.
חילוקי דעות - על מנת שניתן יהיה לפנות לספק השירותים בחו"ל לברור התלונה, כל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד גוליבר ישיר ו/או ספקי השירותים צריכה להיות מובאת בפני גוליבר ישיר , תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסע ארצה, בו תוכל גוליבר ישיר בע"מ לברר את טענות הנוסע מול ספקי השירותים.
12.
השכרת רכב - לפי דרישת חברות השכרת הרכב, גיל מינימום להזמנת רכב שכור הוא 24 שנים. ההזמנה מתבצעת לנהג יחיד ברכב המוזמן, על שמו של המזמין, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר.
חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הזמנת רכב שכור אינה יכולה להיות הזמנה לדגם רכב מסוים, אלא הזמנה לרכב מן הקבוצה הנבחרת. מומלץ מאוד שלא להסתמך על דוגמת הרכב המוצגת על ידי חברת ההשכרה אלא על הקבוצה אליה הוא שייך בלבד.
על מזמין רכב שכור בחו"ל להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, וכן רשיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה רבות מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רשיון המודפס על נייר אלא על כרטיס רשיון פלסטי בינלאומי בלבד הכולל תמונה.
השימוש ברכב השכור מוגבל למדינה שבה נמסר למזמין, אלא אם צוין הדבר אחרת במפורש במסמכי ההזמנה. מזמין המעוניין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך לגוליבר ישיר והיא תברר עבורו עם חברת ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת.
לכל נזק שיגרם לרכב, או במקרה גניבה נוהגות חברות ההשכרה לחייב המזמין בהשתתפות עצמית בסך 700 יורו לפחות. ניתן לרכוש מגוליבר ביטוח ביטול השתתפות עצמית, אשר יקנה למזמין זכות להחזר בארץ של דמי ההשתתפות העצמית ששולמו בפועל, וזאת לאחר ששולמו לחברת ההשכרה והמזמין הוכיח למבטח את תשלומם.
מחיר ההשכרה אינו כולל: זכות נהיגה לנהגים נוספים, אגרות כבישים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, מערכות ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג, אותם יכול המזמין להזמין במישרין אצל חברת ההשכרה בחוץ לארץ לפי ההיצע הקיים אצלם. גוליבר אינה מתחייבת כי ניתן יהא להזמין תוספות כלשהן בפועל אצל חברת ההשכרה. הזמנות לרכבים הנלקחים ו/או מוחזרים לשדות תעופה כוללות מסי נמל.
במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג גוליבר ישיר להעביר את הבקשה לחברת השכרת הרכב, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק גוליבר ישיר בע"מ מול חברת השכרת הרכב האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
13.
שירותי חניה - גוליבר ישיר אינה אחראית לשום נזק ו/או אובדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תשא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה ע"י ספקי השירותים השונים.
14.
הפלגות נופש - לידיעתך, ספקי השירותים השונים וצוות האוניה דורש מן המזמין להתייצב בדלפק הקבלה של ההפלגה לפחות שלוש שעות לפני שעת היציאה המופיעה בשובר ההפלגה, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והקבלה להפלגה משתנים מעת לעת ואינם בשליטת גוליבר ישיר . על המזמין להופיע לדלפק הבידוק עם דרכון ישראלי בתוקף ל-6 חודשים לפחות מאותו היום. במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג גוליבר ישיר להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק גוליבר ישיר בע"מ מול ספקי השירותים השונים האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה. סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים שאינם קשורים לגוליבר, והם אינם חלק מעסקת הזמנה זו. חובה על מזמינה להביא לידיעת גוליבר ישיר ב כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, לפי דרישת ספקי השירותים השונים וצוות האוניה נשים בהריון עד שבוע 22 חייבות להתייצב להפלגה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בהפלגה. הגעה לאוניה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוניה להתיר לנוסעת ההרה להשתתף בהפלגה. נשים מעבר לוותק הריון של 22 שבועות, לרבות אלו שתגענה לוותק הריון זה במי מזמני ההפלגה המתוכננים, אינן רשאיות להשתתף בה. הזמנה לחדר באניה היא לחדר מהדירוג המצוין בשובר ההפלגה. חלק מן השירותים המוצעים באוניה כלולים בתשלום נוסף. על המזמין לוודא אם השירות כלול בתשלום קודם לצריכתו. גוליבר, כסוכנות הנסיעות של המזמין, תברר עבורו לפי בקשה מפורשת שלו מחיר או זמינות שירות נוסף כלשהו ניתן לרכוש בהפלגה באותה עת, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת ספקי השירותים ובהתאם לעונות השנה, אולם לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מספקי השירותים למזמין התואם למידע שנמסר לה. צריכת שירותים נוספים בהפלגה היא התקשרות בין המזמין ישירות עם ספק השירותים, ואינה חלק מעסקת הזמנה זו.
15.
טיולים מאורגנים - המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירותים השונים או מדריך הטיול, בהתאם לאילוצי הפעלת הטיול בפועל. מומלץ שלא לערוך תוכניות שאינן קשורות בטיול בהסתמך על ביקור ביעד מסוים הכלול בטיול במועד מסוים.
במנין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן.
המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול, אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל, אלא אם צוין במפורש אחרת. המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לענין גיל המשתתפים, והם אינם מציבים קריטריונים מוקדמים כלשהם להרשמה לטיול.
הטיסות הכלולות בטיול המאורגן תהיינה תמיד מסוג שכר.
התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום.
מארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים, או במקום כלשהו, והדבר כפוף לשיקולים הכרוכים בהפעלת הטיול. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.
המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול. לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד. מומלץ למזמין שלא להסתמך על השהות המתוכננת במלון כלשהו לשם פעילות שאינה קשורה בטיול, שכן אלו עלולות להשתנות בכל עת.
חלוקת החדרים במלון מתבצעת ע"י הנהלתו ואין הדבר בשליטת גוליבר ישיר בע"מ או מארגן הטיול. קבלת חדרים בבתי המלון תהיה אחרי השעה 16:00 . פינוי החדרים מתבצע לא יאוחר מהשעה 10:00, למעט במקרים בהם הטיסות הכלולות בטיול מחייבות עזיבה מוקדמת יותר.
במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג גוליבר ישיר להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק גוליבר ישיר בע"מ מול ספקי השירותים השונים האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
כל הוראה אחרת בתנאים אלו, לרבות: חובתה של גוליבר ישיר למסור למזמין במדויק כל מידע שידוע לה או שאמור היה להיות ידוע לה הנוגע לטיול המאורגן, ודמי ביטול והשינוי החלים על הההזמנה, תחול גם על הזמנת טיולים מאורגנים.
16.
קבלת מסמכי נסיעה - על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
17.
לפרטים נוספים לפני היציאה - עליך לפנות לגוליבר ישיר המטפלת, עפ"י מספר הטלפון המצוין בטופס.
18.
דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק - ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סעיף 14ג(ו):
18.1.
"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
18.2.
"שיווק מרחוק" - פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
סעיף 14ג1 לחוק קובע את זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק אם הצרכן הינו "אדם עם מוגבלות", "אזרח ותיק" או "עולה חדש" כהגדרתם בסעיף זה, למשך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים בסעיף 14ג(ב) לחוק
סעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2) - לחוק קובעים כי בעסקאות מכר מרחוק בתיירות ונופש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.
סעיף 14ה(ב)(1) - קובע את תוצאות ביטול העסקה בנסיבות האמורות יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק הגנת הצרכן
19.
בקשה לביטול הזמנה חובה להעביר בכתב. ניתן להעביר את הבקשה לפקס': 03-7601190, או לדוא"ל service@gulliver.co.il. יש לוודא קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
עם זאת, במקרה שבו לקוח מבטל את טיסתו או לא מתייצב אליה מכל סיבה שהיא, הוא עשוי להיות זכאי לקבל בחזרה את מיסי הנמל ששילם. לצורך בירור הזכות וביצוע ההחזר על הלקוח לפנות אלינו.

19.1.
** תיקון לחוק הגנת הצרכן מתאריך 27.11.2017 התיקון מוסיף את סעיף 14 ט הקובע כי מקום בו קיימת זכות ביטול כאמור, יאפשר העוסק לצרכן להודיע על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המנויות ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן בקשר לאותה דרך ביטול להלן – 1 בע"פ - הן באמצעות שיחת טלפון והן באמצעות הודעה בעל פה במקום העסק, למעט במקרים בהם . נקבע בחוק כי ביטול העסקה ייעשה בכתב )למשל עסקה לרכישת יחידות נופש, העסקאות המנויות בתוספת הרביעית 2 בדואר רשום . 3 בדואר אלקטרוני . 4 בפקסימיליה, אם יש לעוסק . 5 באינטרנט, לגבי עסקה שניתן להתקשר לגביה באמצעות האינטרנט. על פי הסעיף הביטול . באינטרנט, אינו מותנה בכך שהצרכן עשה את העסקה באינטרנט. אשר על כן, צרכן רשאי לעשות שימוש בקישור ביטול באינטרנט, ככל שניתן להתקשר בעסקה באינטרנט, אף אם לא ביצע את העסקה באינטרנט. בעניין זה קובע התיקון כי העוסק ייצור בדף הראשי של האתר קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול. קישור זה יופיע בדף הראשי באופן מובלט וברור. 6 בכל אמצעי שיקבע השר. (השר לא קבע תקנות כאלה בשלב זה).
20.
בכל ביטול שאינו עומד בחוק הגנת הצרכן, בכפוף לאמור לעיל, יחולו על ביטול הזמנה דמי טיפול ודמי ביטול כנקוב בפרטי ההזמנה. לבד מדמי טיפול בסך 85 דולר ארה"ב לכל מזמין בהזמנות למוצרי חו"ל ו150 ₪ להזמנות מלונות/חבילות בארץ ו50 ₪ בהזמנת טיסה בארץ שנגבים על ידי גוליבר, יתרת דמי הביטול כאמור נקבעים על ידי הספקים, ולעיתים נכונים הם לפנים משורת הדין להפחיתם. גוליבר מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה. דמי הטיפול יגבו בכל מקרה. גוליבר ישיר בע"מ מתחייבת להעביר ללקוח כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים להם הוא זכאי. גוליבר לא תהיה אחראית לפעולות שביצע המזמין בניגוד להנחיותיה או להנחיות הסוכן המקומי בחו"ל. גוליבר ישיר בע"מ אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמינים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים וכרוכה בעלות נוספת כמו כן שינויים כאמור חייבים בדמי שינוי גוליבר בסך 85 דולר ארה"ב לכל מזמין בהזמנות למוצרי חו"ל ו150 ₪ להזמנות מלונות/חבילות בארץ ו50 ₪ בהזמנת טיסה בארץ .
21.
אחריות - גוליבר ישיר בע"מ מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. גוליבר ישיר מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור בדייקנות למזמין כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטת גוליבר ישיר בע"מ, אם תחולנה אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש, לרבות בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או כל שרות אחר המועברות על ידי גוליבר ישיר בע"מ לספקי השירותים הרלוונטיים, אלא אם כן אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של גוליבר ישיר בע"מ

בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה עליך לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת גוליבר ישיר בע"מ, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי השובר שבידייך. לצד האמור לעיל, אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.
22.
אין באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

23.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הלקוח על כל שינוי/ביטול הזמנה במקרה של תקלה/טעות בלתי סבירה, ותעשה ככל שביכולתה על מנת לתת את המענה המיטבי במקרים שכאלו.

גוליבר ישיר מאחלת לך קניה נעימה ובטוחה באתר, ונסיעה טובה!